Self-defense against the Riot Police (Farsi & English)

نیروهای امنیتی

اگر زمانی گرفتار نیروهای امنیتی شدید، خود را در همه جهتهای ممکن تکان دهید. یادتان باشد که نیروهای امنیتی مجبورند که شما را نگه دارند، به عبارت دیگر اونها فقط میتوانند از یک دست برای دفاع از ضربه های شما استفاده کنند. پنجه بکس برای رهایی از دست نیروهای امنیتی بسیار مفید میباشد. به جای پنجه بکس فلزی از پنجه بکس چوبی میتوانید استفاده کنید که هم ساختنش راحت تر است و هم محکم تر.

موتور سیکلت

نیروهای بسیج ایران از روشهای پیشروی و عقبگردی استفاده میکنند که هدفشان بیشتر ترساندن تظاهر کنندگان است تا چیز دیگر. بهترین راه از کار انداختن موتور “تیغ تایر” میباشد. چرخ موتور سیکلت های بسیج از نوع مقاومی ساخته شده است ، با این همه حتی این مواد هم در مقابل بریدگیهای چند گانه همزمان طاقت نمی آورند. میتوان دو سر میخ را با زاویه 65 درجه خم کنیدو روی زمین پخش کنید. در اینصورت چرخ آنها پنچر میشود و کنترل موتور با چرخ پنچر بسیار دشوار است.

باتون

پلیس های ضد شورش برای استفاده از باتون آموزش دیده اند. باتون زدن به کسی که ایستاده است بسیار آسان است. آسانتر از آن زدن شخصی است که در حال فرار میباشد.کلید کتک زدن با باتون در زمانبندی ضربه است. بدترین کاری که شما میتوانید انجام بدهید این است که از یه پلیس باتون به دست فرار کنید. این کار به پلیس اجازه میدهد که به خوبی ضربه اش را زمانبندی کند. بهترین راه مقابله با باتون این است که مستقیم به طرف شخص باتون به دست بروید. به عبارت دیگر میتوانید فرار کرده، بعد برگردید به طرفش بروید، بدین صورت زمانبندی را به هم می ریزید. به یاد داشته باشید که یک بوکسر نمیتواند شخصی که در فاصله 5 سانتی متری قرار دارد را بزند.

گاز اشک آور

یه تیکه پارچه آغشته به سرکه میتونه خیلی کمک بکنه. دهان و بینی خود را با این پارچه بپوشانید و اگر در تماس مستقیم با گاز اشک آور هستید، به میزان کافی آب در دسترس داشته باشید تا چشمان خود را بشویید. نکته: سوزاندن لاستیک کمکی در از بین بردن انر گاز اشک آور نمیکند و بوی بدی هم میدهد

همیشه در جمع بمانید

بسیج و گارد ضد شورش همیشه سعی میکنه جمع رو به هم برنه و به گروههای کوچکتر حمله کنه. بهترین روش

برای مقابله با اونها اینه که اجازه ندید از جمع جداتون بکنند.

http://siaahnaame.blogspot.com/2009/06/blog-post_7806.html : لینک به ترجمهٔ اصلی 

—————————————-

 Anti riot attacks
Once caught by security forces, the best way to break free is by swinging relentlessly in all directions. Keep in mind that security forces have to hold on to you, which means they only can use one hand to deflect the blows. Brass Knuckle is extremely effective when trying to break loose from the grip of security forces. Wooden brass knuckle is strong and simple to make. The image above is a sample of a basic wooden brass knuckle that can be made with a piece of wood, a cutter and a drill. It should not take more than 30 minutes to make a wooden brass knuckle. Wooden brass knuckle is extremely strong, light weight and versatile. Make sure that the top edges are sharp and round.
Motorcycle attacks
Iranian Basij motorcycle units use attack and retrieve tactics which is meant to create fear more than anything else. The same tactic was used by US police forces on horsebacks when confronting the civil right protestors. The advantage of utilizing motorcycles in urban environment is obvious: motorcycles can go places that cars can’t. However, motorcycles have disadvantages which can handicap the force that uses them.
The most effective way of disabling motorcycles is using tire spikes. Though made of carbon cratnor material, the Basij motorcycle tires cannot withstand multiple punctures. The easiest way to spike Basiji’s tires is by using a simple tire spike system called Iron Caltrop. This simple device can be made in a matter of minutes by wrapping two pieces of nail together in a 65 degree angle. By dropping a handful of Iron Caltrop on the ground, you can deflate the tires of Basijis’ motorcycles in a matter of minutes. If you ride, you know how difficult it is to steer a motorcycle with two flat tires.
Tear gas
A fabric socked in vinegar can very well protect you against tear gas. Cover your nose and mouth with the fabric and keep plenty of water around to wash your eyes if you come in direct contact with tear gas. Urban Legend: burning tires will reduce the effect of tear gas. Not true, it actually increases the effect and it smells bad too.
Batons
Riot police is trained to use batons. They understand that it’s easy to hit a stationary target and much easier to hit a target that is running away. Hitting somebody with baton is a matter of timing. The worst thing you can do is to run away from baton whirling security guards because it allows them to time the strike perfectly. The most effective way to counter a security guard with baton is to throw off his timing by going directly at him. That’s right. Run away and turn and go directly at him. When you go directly at the guard and close the distance, you completely screw up his timing. A boxer cannot hit a person that is standing 2 inches away from his face. That’s why boxer bounce around. A baton whirling guard is just like a boxer, he needs to time his strikes. By going directly at the guard and closing distance you mess-up his timing and might even be able to take him down.
Riot formation
Basij and police security guardsmen perform best when crowd disperses and becomes separated. The worst scenario for the riot police is when the crowd is together and inseparable. South Korean labor protestors in the 90s were the best organized units in history of rioting. Thousands of them held on to each other (locked arms) and no matter what, they did not let go. It made it impossible for the riot police to disperse them.
Just a few tips. Please translate and send it back to the youth in Iran. This can save their lives.

 Anti riot attacks

Once caught by security forces, the best way to break free is by swinging relentlessly in all directions. Keep in mind that security forces have to hold on to you, which means they only can use one hand to deflect the blows. Brass Knuckle is extremely effective when trying to break loose from the grip of security forces. Wooden brass knuckle is strong and simple to make. The image above is a sample of a basic wooden brass knuckle that can be made with a piece of wood, a cutter and a drill. It should not take more than 30 minutes to make a wooden brass knuckle. Wooden brass knuckle is extremely strong, light weight and versatile. Make sure that the top edges are sharp and round.

Motorcycle attacks

Iranian Basij motorcycle units use attack and retrieve tactics which is meant to create fear more than anything else. The same tactic was used by US police forces on horsebacks when confronting the civil right protestors. The advantage of utilizing motorcycles in urban environment is obvious: motorcycles can go places that cars can’t. However, motorcycles have disadvantages which can handicap the force that uses them.

The most effective way of disabling motorcycles is using tire spikes. Though made of carbon cratnor material, the Basij motorcycle tires cannot withstand multiple punctures. The easiest way to spike Basiji’s tires is by using a simple tire spike system called Iron Caltrop. This simple device can be made in a matter of minutes by wrapping two pieces of nail together in a 65 degree angle. By dropping a handful of Iron Caltrop on the ground, you can deflate the tires of Basijis’ motorcycles in a matter of minutes. If you ride, you know how difficult it is to steer a motorcycle with two flat tires.

Tear gas

A fabric socked in vinegar can very well protect you against tear gas. Cover your nose and mouth with the fabric and keep plenty of water around to wash your eyes if you come in direct contact with tear gas. Urban Legend: burning tires will reduce the effect of tear gas. Not true, it actually increases the effect and it smells bad too.

Batons

Riot police is trained to use batons. They understand that it’s easy to hit a stationary target and much easier to hit a target that is running away. Hitting somebody with baton is a matter of timing. The worst thing you can do is to run away from baton whirling security guards because it allows them to time the strike perfectly. The most effective way to counter a security guard with baton is to throw off his timing by going directly at him. That’s right. Run away and turn and go directly at him. When you go directly at the guard and close the distance, you completely screw up his timing. A boxer cannot hit a person that is standing 2 inches away from his face. That’s why boxer bounce around. A baton whirling guard is just like a boxer, he needs to time his strikes. By going directly at the guard and closing distance you mess-up his timing and might even be able to take him down.

Riot formation

Basij and police security guardsmen perform best when crowd disperses and becomes separated. The worst scenario for the riot police is when the crowd is together and inseparable. South Korean labor protestors in the 90s were the best organized units in history of rioting. Thousands of them held on to each other (locked arms) and no matter what, they did not let go. It made it impossible for the riot police to disperse them.

Source: http://www.iranian.com/main/node/69429

Advertisements